Fakulty


Fakulta strojního inženýrství

Fakulta nabízí širokou škálu činností od expertních matematických výpočtů až po prototypy aplikované v praxi.  Mezi častá témata spolupráce patří:

  •  robotika
  •  konstrukce turbín
  •  automobily a letadla
  •  materiály pro strojírenství
  •  přenos tepla

Ústavy fakulty

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC) vzniklo za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť výzkumných organizací a technologicky a vývojově orientovaných firem na realizaci společné výzkumné agendy. Z řad firem jsou do centra zapojeni např. ŽĎAS, a.s., Slovácké strojírny, a. s., Robert Bosch, spol. s r.o. a řada dalších.

Zaměření centra kombinuje víceoborové výzkumné specializace (konstruování, mechanika, elektrotechnika, chemie, senzorika, materiálové inženýrství, virtuální navrhování apod.), které směřují ke třem vzájemně provázaným technologickým oblastem, resp. rozvoji kompetencí v těchto oblastech, jejichž uplatnění je zacíleno na strojírenskou výrobu pro 21. století. Společná výzkumná agenda NCK MESTEC chápe „národní centra kompetence“ jako inovovaný model spolupráce výzkumných organizací a firem. Odborná koncepce ustanovení NCK MESTEC sleduje strategicky dva hlavní a určující aspekty. Prvním aspektem je inovovaný model spolupráce řešitelských výzkumných organizací se zapojenými firmami na dlouhodobé bázi. Druhým aspektem je zaměření výzkumně-vývojových aktivit na rozvoj prioritních technologických kompetencí, které umožní širokou škálu uplatnění výsledků skrze konkrétní dílčí projekty.

více >

 

NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering) je jedno z center výzkumu spadajících pod VUT v Brně. Jedná se o regionální VaV centrum založené na vědeckovýzkumné znalostní základně Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Založeno bylo v roce 2010, do plného provozu bylo spuštěno v roce 2014. NETME Centre představuje výjimečné sjednocení vědeckých, výzkumných a vývojových kapacit z oblasti výzkumu a vývoje nových progresivních strojírenských technologií a produktů s hraničními přesahy do souvisejících oborů. Množstvím projektů spolupráce s aplikačním sektorem a zaměřením na praktické uplatnění výsledků v praxi představuje v současnosti NETME Centre pozici předního strojírenského centra ČR.

více >

Ústav matematiky nabízí možnosti spolupráce v oblastech jako aplikovaná analýza (metoda konečných prvků, numerické řešení diferenciálních rovnic), aplikovaná algebra a diskrétní matematika, diferenciální geometrie a její aplikace, optimalizace inženýrských procesů, matematické modelování tvářecích procesů a počítačové zpracování obrazu.

více >

Ústav fyzikálního inženýrství se podle současného zaměření pedagogické a odborné práce dělí na následující na Odbor fyziky pevných látek a povrchů, Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky a Odbor optiky a přesné mechaniky. Ústav nabízí služby dle svých výše uvedených odborných zaměření.

více >

Ústav konstruování nabízí služby v oblasti tribologie, diagnostiky, průmyslového designu, reverzního inženýrství a aditivních technologií. Jedná se především o oblasti konstrukce, optimalizace a hodnocení funkční spolehlivosti, tvorby primárních digitálních dat a CAD modelů, digitalizaci reálných objektů a vizualizace, rychlou prototypizaci fyzických objektů z CAD dat, fyzikální testování strojních systémů a poradenství.

více >

Ústav se zabývá především činností v oblastech analýzy tuhosti, pevnosti, dynamiky a životnosti strojních konstrukcí a celků, dále návrhem a optimalizací mechatronických soustav, biomechanikou a obecně aplikovanou mechanikou. Provádíme výpočtové a experimentální analýzy s cílem určit příčiny poruch, havárií nebo nesprávné funkce posuzovaných technických zařízení. V těchto oblastech nabízíme i spolupráci při návrhu a optimalizaci nových konstrukcí. Více viz http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/kontakt.html a http://mechlab.fme.vutbr.cz/.

více >

Ústav materiálových věd a inženýrství (Odbor kovových materiálů, Odbor keramiky a polymerů, Odbor strukturních a fázových analýz a Odbor mechaniky a designu materiálů) nabízí možnosti spolupráce v oblastech dle své odborné profilace.

více >

Energetický ústav zahrnuje Odbor energetického inženýrství, Odbor termomechaniky a techniky prostředí a Odbor  fluidního inženýrství. Ústav nabízí široké spektrum služeb ve všech těchto oblastech. Může se jednat o rozbory paliv, měření emisí, termovizní a endoskopická měření,  modelování termo-fluidních dějů a o mnoho dalších služeb.

více >

Ústav strojírenské technologie - Odbor technologie obrábění nabízí široké spektrum služeb zaměřených kupříkladu na poradenskou podporu, počítačovou podporu obrábění, obrobitelnost materiálů, měření teplotních polí, analýzu vysokorychlostních dějů nebo na grafickou simulaci.

více >

Ústav strojírenské technologie - Odbor slévárenství nabízí spolupráci v oblasti návrhu a optimalizace technologie odlitků ze slitin železa a neželezných kovů a slitin, v oblasti vakuové metalurgie a výroby speciálních odlitků ze slitin niklu, kobaltu a titanu, studium krystalizace oceli, grafitických litin nebo slitin hliníku a celou dalších výzkumných a vývojových a výzkumných služeb.

více >

Ústav strojírenské technologie - Odbor technologie svařování a povrchových úprav nabízí možnosti spolupráce v základním i aplikovaném výzkumu v oblastech svařování, pájení, tepelného dělení a žárového stříkání kovů a keramiky.

více >

Ústav strojírenské technologie - Odbor technologie tváření kovů a plastů nabízí možnosti spolupráce v základním i aplikovaném výzkumu širokého spektra materiálů nejen v oblastech plošného a objemového tváření, ale i vstřikování plastů. Pro jejich zpracování využívá technologie stříhání, ohýbání, tažení, ražení, protlačování a kování - volné i zápustkové.

více >

Ústav procesního a ekologického inženýrství nabízí spolupráci v oblasti efektivního využití energie z fosilních, obnovitelných a alternativních paliv, problematiky efektivního energetického využití odpadů včetně rozborů těchto materiálů, experimentální výzkum technologií pro snižování koncentrace škodlivin, spalování plynných a kapalných paliv a kapalných odpadů apod.

více >

Výzkumné aktivity Leteckého ústavu jsou zaměřeny na oblast využití moderních výpočetních metod (numerické metody v aerodynamice a pevnosti leteckých konstrukcí - CFD a FEM metody, široká aplikace CAD nástrojů při parametrickém modelování konstrukcí a jejich částí) a dále do oblasti praktických zkoušek (pevnostní zkušebna certifikovaná ÚCL pro statické a únavové zkoušky, letová měření na letové zkušebně).

více >

Ústav automatizace a informatiky spolupracuje s předními našimi i zahraničními firmami, které působí v oboru informačních technologií nebo v automatizační technice.

více >

Laboratoř přenosu tepla a proudění se zabývá výzkumnou a vývojovou činností v oblasti strojírenství a hutnictví. Aplikačně orientované projekty jsou založeny převážně na experimentálním výzkumu s následným využitím poznatků v matematických modelech, popisujících sledované procesy.

více >

Centrum nových technologií pro strojírenství - Divize mechatroniky integruje vědecko-výzkumné kapacity několika ústavů Fakulty strojního inženýrství a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, což jí umožňuje realizovat aplikovaný výzkum a vývoj unikátních technických řešení v oblasti inteligentních elektromechanických soustav.

více >

Centrum nových technologií pro strojírenství - Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví je zaměřena na výzkum, vzdělávání a poskytování komplexních služeb v oblasti vývoje nových produktů. Důraz je přitom kladen na využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu.

více >

Centrum nových technologií pro strojírenství - Divize energetiky, procesů a ekologie je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí, koncepční energetiky, energetických zařízení a procesních technologií.

více >

Centrum nových technologií pro strojírenství - Divize letecké a automobilové techniky se zaměřuje především na  činnosti v oborech aerodynamických a pevnostních analýz, statických a únavových zkoušek leteckých i neleteckých konstrukcí, spolupráci při výzkumu a aplikaci kompozitních konstrukcí, spolupráci při vývoji moderních pohonných jednotek a modelování chování konstrukcí vozidel, vývoj transportních prostředků pro dopravu materiálů a logistika dopravy.

více >

NETME Centre - Centrum nových technologií pro strojírenství - Divize progresivních kovových materiálů se orientuje na řešení konkrétních výrobních problémů či vývojové činnosti v oblasti pokrokových kovových materiálů (slitiny na bázi Ni, Mg a Al, intermetalika na bázi TiAl, ADI litiny), tepelného zpracování včetně povlakování, přípravy ochranných tepelných bariér apod.

více >