Výsledky

Pancíř je výstupem projektu VUT Bezpečnost a obrana, číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/13.0271, vedoucím výzkumného týmu je prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

Jedna z hlavních aktivit tohoto projektu spočívala v přípravě zkušebních pancířů pro zkoušky V50 a výrobě zkušebních terčů z vyvinutého pancíře vykazujícího nejlepší poměr hmotnost/V50 pro certifikační střelby v kategorii IIIA. Byl tak završen vývoj technologie výroby nových materiálů pro balistickou ochranu, vhodných zejména do neprůstřelných vest, moderních ochranných helem, osobních pancířů, pro ochranu lehkých pěchotních a osobních automobilů, a způsobu jejich přípravy.

V rámci přípravy podání patentové přihlášky byl analyzován patent US 7,825,045 popisující osobní pancíř vytvořený sešitím z polymerních vláken impregnovaných suspenzí částic v kapalině, která vykazuje vlastnosti dilatantní tekutiny, který využívá podobného principu, jako námi vyvíjený pancíř. Impregnace vláknové výztuže však přináší určitá omezení ve volbě materiálů impregnující kapaliny, např. limituje velikost částic, nelze použít nanočástice, které zvyšují viskozitu a zabránily by tak impregnaci. Dosavadní řešení navíc využívají principu vzniku uspořádaných struktur v důsledku smykového namáhání s vysokou rychlostí. Dilatantní kapalina je tedy nízkoviskózní roztok nejčastěji poly-ethylene glykolu a obsahuje vysoké množství tuhých částic. Další variantou dilatantního flexibilního systému je směs dvou typů molekul, jejichž struktura je za nízkých smykových rychlostí flexibilní umožňující jejich vzájemný pohyb díky nízké molekulární frikci, ale při vysokých rychlostech dochází k prudkému zvýšení molekulární frikce vedoucí k dilatantní reologické odezvě (viz. Patent Palmer et al, firma D3O). Dosud známé materiály pro balistickou ochranu mají navíc vysokou hmotnost a nedostatečnou flexibilitu, což omezuje jejich využití. Bylo zjištěno, že naše řešení je podstatně odlišné od existujících a patentově chráněných řešení. Díky tomuto zjištění byla připravena řada modifikací pancíře.

Do dnešního dne bylo úspěšně dosaženo patentové ochrany poznatku v několika zemích po celém světě (ČR, Austrálie, Čína, Japonsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Kanada, Nový Zéland, Ukrajina).


Rentgenová počítačová tomografie je pokročilá zobrazovací technika umožňující nedestruktivní vizualizaci a analýzu objektů. Mikrotomografie umožňuje skenování vnitřní struktury trojrozměrných objektů s vysokým prostorovým rozlišením bez jakéhokoli (mechanického, elektrického) poškození snímaného objektu.


Virtuální svět má vůči tomu reálnému ostrou hranici. Vlastně ji donedávna měl alespoň z pohledu většiny lidí. Texty dopisů i dramatických děl umělců, tabulky ekonomických dat, počítačové hry, programy, všechno toto mělo fyzikální hranici definovanou orientací magnetických domén na pevném disku počítače.


Skupina odborníků na Ústavu elektrotechnologie pod vedením docenta Petra Bači provádí pod záštitou FEKT VUT v Brně špičkový výzkum v oblasti akumulátorů. Do skupiny odborníků patří i dr. Tomáš Kazda, vrcholný český expert na lithium-iontové a na tzv. post-lithium systémy (např. systémy lithium-síra, nebo sodno-iontové akumulátory).


Výzkumná skupina robotiky na Fakultě informačních technologií Robo@FIT
Uživatelská rozhraní bývají přehlíženou částí produktů a pokládají se za jakousi samozřejmost. V praxi jim však je věnována velká pozornost a procházejí náročným testováním, aby byly co možná nejvíce přizpůsobeny cílové skupině, pro kterou je výrobek určen.


S využitím softwarového modelování vyvinuli vědci z Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulty stavební ideální skladbu vegetační střechy, ve které mimo jiné využívají i vrstvu z recyklovaného polyesteru.