Fakulty


Fakulta stavební

Spolupráce s firmami zahrnuje například:

  •  měření a testování prvků a materiálů stavebních konstrukcí
  •  matematické výpočty, modelování a simulace CFD
  •  odborné a znalecké posudky
  •  vývoj a výzkum nových stavebních materiálů a technologií
  •  školení a semináře

Ústavy fakulty

Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií.

více >

Vývoj pokročilých stavebních materiálů.

více >

Zabýváme se architekturou a rozvojem sídel ve všech profesních souvislostech od teorie po návrh objektů, souborů staveb a urbanistických celků.

více >

Zabýváme se analýzami, návrhy a implementacemi informačních systémů (intranet, extranet).

více >

Diagnostikujeme, zesilujeme, navrhujeme a optimalizujeme konstrukce z prostého vyztuženého a přepjatého betonu a zdiva. Provádíme dozor a expertízy konstrukcí, včetně stanovení reziduální životnosti.

více >

Zabýváme se chemií a ekotoxií stavebních hmot, degradačními procesy materiálů, chemií povrchových vod a sedimentů a čištěním odpadních vod.

více >

Fyzika je hnacím motorem inovací a vynálezů. Znalosti založené na fyzice jsou klíčem k úspěchu téměř ve všech odvětvích vědy, techniky a technologie.

více >

Přeneseme realitu z terénu do Vašeho počítače.

více >

Zkoumáme horninové prostředí, jeho vlastnosti, interakci se stavebními objekty a využitelnost geomateriálů jako stavební suroviny.

více >

Dimenzování stavebních konstrukcí na zatěžovací účinky naplňuje primární kritéria procesu navrhování, jimiž jsou bezpečnost, spolehlivost a trvanlivost.

více >

Ve výzkumu poskytujeme odbornou i vědeckou pomoc ústavům specializací.

více >

Výzkum, vývoj a realizace v oblastech projektování pozemních komunikací, křižovatek a souvisejících ploch, bezpečnosti dopravy, telematiky a dopravního inženýrství.

více >

Zabýváme se komplexním projektováním a diagnostikou staveb.

více >

Zabýváme se výukou cizích jazyků, soft skills, stavebního práva a doplňujícím pedagogickým studiem.

více >

Zabýváme se průřezově ekonomikou a řízením ve stavebnictví.

více >

Zabýváme se výzkumem, vývojem a praktickými aplikacemi komplexních metod vyšetřování odezvy stavebních konstrukcí s ohledem na jejich spolehlivost a životnost.

více >

Zabýváme se výzkumem a vývojem diagnostických a zkušebních metod, diagnostických konstrukcí a zkoušením stavebních hmot a výrobků.

více >

Zdravé vnitřní prostředí a nízká spotřeba energie při provozu budov.

více >

Realizace stavebních objektů není jen záležitostí architektonického a konstrukčního návrhu a statického výpočtu.

více >

Zabýváme se výzkumem a vývojem stavebních hmot, technologiemi jejich výroby včetně jejich vlastního zkoušení.

více >

Principem všech věcí je voda, z vody je vše a vše se do vody vrací. Thálét z Milétu

více >

Řešíme kompletní problematiku vody v krajině.

více >

Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod jsou dvě klíčové oblasti zájmu ústavu.

více >

Železniční technologie nás spojuje již po tři století.

více >