Fakulty


Centrum AdMaS - Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií


Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií.

Hlavním cílem programu je návrh progresivních stavebních konstrukcí a technologií z hlediska jejich zvýšené spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti během celého životního cyklu. Návrh konstrukcí bude založen na tzv. integrovaném návrhu konstrukce, který zohledňuje nejen materiálové charakteristiky, ale i parametry navrhované konstrukce ve fázi návrhu (včetně zhodnocení podmínek umístění), realizace, provozu, opravy, přestavby (rekonstrukce, modernizace a zesilování) i likvidace objektu.

Výzkumný program je složen ze tří kooperujících výzkumných skupin:

 1. Konstrukce a dopravní stavby
 2. EGAR - Environmentand Geo (geotechnicsand geodesy) Appliedtechnological Research (aplikovaný výzkum v oblastech technologií životního prostředí, geotechniky a geodezie)
 3. Matematické modelování vodou

Co nabízíme:

 • Prověření nosných konstrukčních systémů
 • Experimentální ověřování vlastností stavebních konstrukcí s využitím:
  -  destruktivních či nedestruktivních zkušebních metod
  -  oblasti diagnostiky materiálů a konstrukcí
  -  moderních simulačních metod, které umožní výrazné snížení nutného počtu simulací
 • Teoretické ověřování vlastností stavebních konstrukcí s využitím analytického či numerického řešení, metodou konečných prvků
 • Provedení výpočtů a simulací:
  -  matematické modelování konstrukčních detailů, prvků a dílců
  -  simulace namáhání konstrukcí s využitím experimentálních dat
  -  simulace extrémního namáhání konstrukčních prvků
  -  statistické simulace a vyhodnocení
  -  modelování technologických procesů
  -  zpracování dat z měření „in situ“
  -  geografické modelování
 • Vývoj a verifikaci nových metodik:
  -  pro ověřování praktických aplikací terénních a laboratorních měření, v oblasti geotechnických metod průzkumu a diagnostiky základových podmínek staveb (včetně matematického modelování), a to jak hlediska návrhu staveb, tak i při jejich sanaci a analýze životnosti
  -  pro měření tepelných a mikroklimatických vlastností budov a dílčích částí staveb (včetně jejich vlastností vzhledem k vnějším i vnitřním podmínkám) s cílem návrhu metodik výstavby a technologií výroby stavebních dílců pro dosažení zejména optimálních energetických a dalších parametrů staveb
  -  pro měření a modelování dopravního proudu, emisí a hlukové zátěže, modelování dopravy, při analýze rizik v oblasti dynamiky evakuace davu při šíření požáru v uzavřených prostorách
  -  zdokonalení a aplikace ucelené metodiky komplexní analýzy prvků z cementových kompozitů
 • Navrhování konstrukcí pomocí interdisciplinárních přístupů:
  -  simulační metody
  -  optimalizace návrhu konstrukcí (deterministický a stochastický přístup)
  -  návrh konstrukcí s extrémním mechanickým, teplotním, vlhkostním a radiačním zatížením
  -  vývoj a využití materiálů s definovanou funkcionalitou
  -  vyvinutí a verifikace praktických aplikací terénních a laboratorních měření
  -  návrhu metodik výstavby a technologií výroby
 • Experimentální ověřování krátkodobého a dlouhodobého chování konstrukcí s možností jejich statického a/nebo dynamického zatěžování v průběhu zkoušek v procesu dynamického nebo tepelného zatěžování konstrukcí
 • Možnost využití geodetické, fotogrammetrické a metrologické podpory stavební činnosti a výzkumu:
  -  zaměřování stavebních konstrukcí a přírodních objektů
  -  tvorba prostorových modelů z leteckých i pozemních snímačů
  -  stanovení absolutní prostorové polohy stavebních konstrukcí a dalších objektů
  -  sledování krátkodobých/dlouhodobých změn stavebních konstrukcí s využitím globálních navigačních satelitních systémů (GNSS - GALILEO, GPS, GLONASS)
 • V oblasti vodního hospodářství nabízíme:
  -  nové moderní technologie čištění odpadních vod a úpravy pitné vody
  -  optimalizace řízení provozu čistíren odpadních vod a úpraven vod
  -  ověřování a vývoj prvků řízení odvádění odpadních vod a distribuce pitné vody
  -  modelování kvality pitné vody při její distribuci (včetně analýzy rizik)
  -  optimalizace uvedených technologií z hlediska nízké spotřeby energií
  -  vývoj a ověřování nových metodik a technologií pro využití energie z odpadních vod, odpadů a kalů vznikajících při čištění odpadních vod
FaLang translation system by Faboba