Fakulty


Ústav vodního hospodářství krajiny


Řešíme kompletní problematiku vody v krajině.

Ústav vodního hospodářství krajiny se zaměřuje na témata, jako jsou protipovodňová ochrana v rámci hospodářské soustavy a na ploše povodí, pozemkové úpravy a ochrana obcí před přítokem vnějších vod, vodní a větrná eroze, řízení odtoku vody z povodí pomocí metod umělé inteligence, rybniční nádrže, rybí přechody a chov ryb, revitalizace v krajině, závlahy, přírodní a umělé mokřady, kořenové čistírny odpadních vod, aplikovaná ekologie aj. Ústav zpracovává srážkoodtokové procesy, fyzikální rozbory půd, infiltrační schopnosti půd, modelování proudění znečištěné vody v půdě a vytváří softwarové prostředky v oblasti aplikované hydrologie.

Co nabízíme:

 • Sestavení srážkoodtokových modelů pro predikci a simulaci odtoků v povodích
 • Studie návrhů protierozních a protipovodňových přírodě blízkých opatření, včetně vyhodnocení jejich účinnosti
 • Návrhy odvodnění a ochrany obcí před přítokem extravilánových vod
 • Návrhy vodohospodářského řešení nádrží a vodohospodářských soustav
 • Polní zkoušky, laboratorní rozbory a stanovení fyzikálních a hydrofyzikálních vlastností půdy
 • Řešení problematiky větrné a vodní eroze s využitím programového prostředí GIS
 • Volumetrická kvantifikace a vyhodnocení rýhové eroze a eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku
 • Tvorba tematických map a výpočtů v oblasti komplexní protierozní a protipovodňové ochrany
 • Návrhy rybničních a ochranných nádrží, rybničních soustav, rybích přechodů a chovů ryb
 • Simulování srážkoodtokového děje v laboratorním prostředí na simulátoru deště
 • Matematické a fyzikální modelování čisticích procesů v mokřadním a půdním prostředí, pohyb znečištěné vody, šíření tepla, studie v oblasti přírodních způsobů čištění vod a umělých mokřadů

Vybavení:

 • Nadstandardní výpočetní technika (36 výpočetních stanic+ 3 servery)
 • Vlastní i standardní softwarové aplikace meteorologická stanice
 • Pedologická laboratoř (dvouválcové infiltrometry, pískový tank, přetlakové přístroje, permeametr, klimatizační skříň)
 • Venkovní laboratoř (biotopy, mokřady, hydroponické systémy, testovací filtrační kolony)
 • Náklonný terénní žlab, simulátor deště, erodoměr – erozní most

Reference:

 • ČHMÚ
 • Povodí Moravy, s. p.
 • VÚV TGM, v.v.i.,
 • VÚMOP, v.v.i.
 • AGROPROJEKT PSO s r.o.
 • EKOTOXA, s r.o.
 • GEOCART, a.s.
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
 • Ústřední pozemkový úřad
 • ŠINDLAR, s r.o.
 • Atelier FONTES, s r.o.
 • Pöyry Environment a.s.
 • GEOCENTRUM, spol. s r.o.
 • DEKONTA a.s.
 • RAWAT consulting s. r.o.
FaLang translation system by Faboba