Při rozrušování zemského povrchu dešťovými kapkami a povrchovým odtokem dochází k vodní erozi, která je příčinou vzniku tzv. rýhové eroze o hloubce a šířce několika centimetrů až decimetrů. Při větším soustředění vody a postupném prohlubování stružek vznikají erozní rýhy různé velikosti a tvaru.


Na Ústavu vodního hospodářství krajiny vytvořili vědci simulátor deště, který díky unikátní konstrukci umožňuje přiblížit laboratorní podmínky realitě v krajině. Takto získaná data jsou pak použita při modelování vodní eroze a jiných přírodních dějů.


Novým vynálezem, který byl vyvinut Ing. Janem Ručkou, Ph.D. na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně je zařízení určené pro použití ve vodárenských provozech - Měřicí nástavec na podzemní vodovodní hydrant. Toto nové zařízení má VUT v Brně již v současné době chráněno užitným a průmyslovým vzorem.


Účelem regulátoru je zlepšení funkce horizontálního lapáku písku, který je v současné době řešen pouze jako typizovaná pevná betonová konstrukce. Nevýhodou tohoto v praxi používaného řešení je, že nemůže reagovat na kolísající průtok vody.


Výsledkem spolupráce výzkumného týmu Ing. Petra Horáka, Ph.D. a Ing. Marcely Počinkové, Ph.D. z Ústavu technických zařízení budov a společností Asio, spol. s r.o. je tepelný kanalizační výměník, který je možné za vhodných podmínek instalovat do stoky a odebírat v součinnosti s tepelným čerpadlem teplo splaškových vod.


Přehřívání místností způsobené nadměrným slunečním zářením je především v letních měsících běžným jevem, který trápí velký počet domácností a uživatelů administrativních budov. Obvyklým, avšak ne příliš ekonomicky příznivým řešením tohoto problému, je využití klimatizace. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. z Ústavu pozemního stavitelství a jeho výzkumný tým však našli ekonomicky i efektivně výhodnější alternativu, která je využitelná u všech typů staveb.