Kanalizační systémy zabezpečují rychlé a účinné odvádění splaškových a dešťových vod již několik desítek let.  Materiály kanalizačních trub a šachet za léta provozu erodují a dochází tak k poruchám, které je nutné řešit.
 

Nevíte jakou hmotu použít pro utěsnění zvodnělých zemních horizontů? Jedině takovou, která odolá rozplavení! S touto novou hmotou je možné vytvořit plně funkční těsnící blok i pod hladinou podzemní vody.


Všichni stavební experti znají splétaná stavební lana. Všichni také vědí, že není možné tato lana zatěžovat ohybem. Vědci z Fakulty stavební přišli na nové řešení - jak dodržet i při vysokém ohybu a dynamickém namáhání konstrukce konstantní pevnost.

Toto nové technické řešení se týká spárovací hmoty s proměnným modulem pružnosti, která je s výhodou určena zejména pro sanaci pískovcového zdiva, resp. vyzdívek tunelových staveb.

Vynález magnetické zpětné klapky pro rychlé vypuštění vody z nádrže, který je uplatňován u vertikálních kořenových čistíren odpadních vod, má v současné době již své uplatnění v praxi - VUT uzavřelo licenční smlouvu s firmou ASIO, spol. s r.o, která jej uvádí jako první zařízení takového typu na trh v České republice. 


Na Ústavu stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební, VUT v Brně vznikl návrh zařízení, které umožní sledovat přetvoření jemnozrnných betonů a malt. Původcem tohoto zařízení za VUT je prof. Ing. Jiří Adámek, CSc.,společně s kolegou Jaroslavem Šefcem, který se podílel jednak na vývoji zařízení a sám vyrobil prototyp.