Sádra patří mezi nejstarší pojiva, která člověk používal již v počátcích stavebnictví. V současné době se průmyslově vyrábí dvě základní formy sádry, a to tzv. alfa sádra a beta sádra. Tyto dvě modifikace sádry se od sebe svými finálními vlastnostmi významně liší, především tím, že alfa modifikace dosahuje výrazně vyšších pevností.


Mezi stěžejní vědeckovýzkumnou činnost Ústavu železničních konstrukcí a staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně spadá především problematika spojená s návrhem moderních efektivních železničních konstrukcí v souvislosti se zvyšováním rychlostí vlaků na železničních tratích. Jedním z důležitých zaměstnaneckých vynálezů, který řeší zmíněnou problematiku a jež pochází právě z tohoto ústavu, je zkušební deska pro podpražcové podložky.


Ing. Radim Nečas , Ph.D. a Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. z Fakulty stavební VUT v Brně vytvořili didaktickou pomůcku v podobě stavebnice mostu, jejímž cílem je při tvorbě modelu mostu umožnit pochopit základní principy chování konstrukce a způsoby, jak ji ovlivnit. Díky její jednoduchosti lze stavebnici využít pro podporu technického myšlení a k rozvoji jemné motoriky již u nejmenších dětí.


Velmi častou příčinou degradace staveb je zvýšená vlhkost v konstrukci, která znehodnocuje zabudované stavební materiály a způsobuje zhoršení jejich tepelně izolačních vlastností a tedy také celé konstrukce jako celku. Tým doc. Škramlika z Ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební VUT v Brně vyvinul aparaturu, pomocí níž lze přesně a opakovaně měřit vlhkostní parametry pórovitých stavebních hmot.