Výsledky

Projekt s názvem Výzkum a vývoj ekonomicky příznivého informačního a bezpečnostního systému určeného pro bytovou výstavbu a modernizaci starších a zejména panelových obytných domů již sám napovídá, že oblast vývoje byla zaměřena zejména na zabezpečení osob a majetku.


Identifikace mluvčího, analýza jeho projevu či zjištění věku, pohlaví a/nebo emocí jsou pojmy, které jsou úzce spjaty s přímým poslechem mluvčího a určitou spolehlivostí. Tento způsob je však velmi neefektivní z hlediska časové a finanční náročnosti, kdy nahrávky nelze poslouchat nějakým rychlejším způsobem.


Oblast šetření elektrické energie a vůbec snižování nákladů na výrobu a distribuci všech druhů energie je v současné době významným a často zmiňovaným tématem. Zavedením určité inteligence a ekonomičtějšího přístupu k řízení regulace výroby a spotřebou elektrické energie v reálném čase jak v místním, tak v globálním měřítku, se zabývají tzv. inteligentní sítě (Smart Grids).


Sádra patří mezi nejstarší pojiva, která člověk používal již v počátcích stavebnictví. V současné době se průmyslově vyrábí dvě základní formy sádry, a to tzv. alfa sádra a beta sádra. Tyto dvě modifikace sádry se od sebe svými finálními vlastnostmi významně liší, především tím, že alfa modifikace dosahuje výrazně vyšších pevností.


Chemický nanosenzor, který byl vyvinut na Vysokém učení technickém v Brně na Ústavu mikroelektroniky, představuje unikátní konstrukci senzoru, která je formována uspořádaným polem vhodně pospojovaných nanosenzorů tvořících dohromady 3D systém.


Jedním z technologických problémů aplikace žárobetonů jako vyzdívky v pecích je nepříznivé působení uhlíku vyloučeného v keramickém střepu na chemickou i tepelnou odolnost těchto materiálů. Touto problematikou se úspěšně zabýval i vědecký tým na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně.